Centrální rezervační systém - Očkování na COVID-19
Vzory dokladů prokazujících povolení k dlouhodobému pobytu v ČR

Vzory dokladů prokazujících povolení k dlouhodobému pobytu v ČR Specimens of Documents – proof of long-term residence in Czech Republic
VÍZOVÝ ŠTÍTEK - Dlouhodobé vízum – nad 90 dnů – občané třetích zemí VISA STICKER – Long term visa – over 90 days – third country citizens
Musí se jednat o typ D. Štítek vlepen do cestovního pasu. Must be Type D visa. Sticker affixed to a page of a travel document/passport.
ePKP – ELEKTRONICKÉ POVOLENÍ K POBYTU – dlouhodobý / trvalý pobyt občanů třetích zemí ePKP – ELECTRONIC RESIDENCE PERMIT – long term/permanent residence of third party citizens
Forma plastové karty. Účel a typ pobytu uveden v dokumentu. Plastic card form. Purpose and type of stay is indicated in the document.
POTVRZENÍ O PŘECHODNÉM POBYTU NA ÚZEMÍ – občan EU, EHP, CHE CONFIRMATION OF TEMPORARY RESIDENCE – EU citizen, EEA, CHE
Podoba skládanky. Neobsahuje fotografii. Brochure. Does not contain a photo.
POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU – občan EU, EHP, Švýcarska či jejich rodinní příslušníci PERMANENT RESIDENCE PERMIT – EU citizen, EEA, Switzerland or their family members
Podoba knížky (formát pasu). Barva přebalu závisí na datu výroby či státní příslušnosti držitele. Booklet (passport format). Color depends on date of issue or holder’s citizenship.
POBYTOVÁ KARTA RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA EU RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A EUROPEAN UNION CITIZEN
Podoba knížky (formát pasu). Booklet (passport format).
PŘEKLENOVACÍ ŠTÍTEK / POTVRZENÍ O PODANÉ ŽÁDOSTI – občané třetích zemí TEMPORARY VISA STICKER/SUBMITTED APPLICATION CONFIRMATION – third country citizens
Osoby, u kterých probíhá řízení o udělení pobytu, avšak nebylo pravomocně ukončeno, může Ministerstvo vnitra vydat vízový překlenovací štítek. Pokud není možné štítek vydat a vylepit tak mu bude vystaveno „potvrzení o podané žádosti“. The Ministry of the Interior may issue a temporary visa sticker to persons who are in the process of being granted residence but the proceedings have not yet been officially concluded. If it is not possible to issue the label and affix it, a "confirmation of the submitted application" can be issued instead.
CIZINECKÝ PAS ALIEN’S PASSPORT
Cizincům, kteří na území ČR pobývají na základě povolení k trvalému pobytu nebo požívají dočasné či doplňkové ochrany a nemají platný cestovní doklad, může být vydán cizinecký pas. An alien's passport may be issued to foreigners who reside in the Czech Republic on the basis of a permanent residence permit or enjoy temporary or supplementary protection and do not have a valid travel document.